Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 17 juni 2022

23:58 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Informatie over de crisisnoodopvang van asielzoekers in de periode van 29 juni t/m 12 juli in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken opvang ontheemden Oekraïne. In deze raadsbrief worden ook de opgaven rondom opvang asielzoekers en huisvesten statushouders in beeld gebracht. En de raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken flexwonen.

Naar aanleiding van een namens Nuance door Training en Advies B.V. ingediend bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 23 december 2021 inzake een achttal Wob-verzoeken, heeft de onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Leidschendam-Voorburg een hoorzitting gehouden op 21 april 2022. De commissie heeft vervolgens op 8 juni 2022 advies uitgebracht. De commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen. Nu het primaire, bestreden, besluit genomen is door het college, is het niet mogelijk om de beslissing op bezwaar af te doen middels mandaat. Derhalve wordt het advies van de commissie voorgelegd aan het college ter besluitvorming.

In de nota van wijziging 2020 – 2024 is € 60.000 euro beschikbaar gesteld voor het jaar 2021 voor de pilot Frisse start. De pilot is 14 juli 2021 gestart en 31 december 2021 geëindigd. Met raadsbrief 2875 Afronding pilot Frisse start (2021) informeert het college de raad over het verloop en de afronding van de pilot.