Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 10 juni 2022

23:58 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

De gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt bij het uitoefenen van de toezicht- en handhavingstaken op grond van de Wet kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de gemeenten op het op orde hebben van de uitvoering van deze taken. Het jaarverslag 2021 wordt in handen gesteld van de Inspectie van het Onderwijs en middels een raadsbrief aangeboden aan de raad.

Aan het college wordt het voorstel voorgelegd om het budget van €75.000 euro binnen het coronaherstelbeleid voor de opgave 'herstellen perspectief voor jeugd' anders in te zetten. Het onderzoek naar de situatie van de jeugd in Leidschendam-Voorburg is grotendeels ondervangen door bijgevoegde monitor van de GGD en andere bestaande onderzoeken. Slechts een deel van het begrote budget is nodig om een aanvullende analyse te maken.
Hierdoor zou €50.000 euro ingezet kunnen worden voor zomeractiviteiten voor jongeren in Leidschendam-Voorburg.
Deze groep heeft het zwaar gehad tijdens de lockdowns en is nog niet geheel teruggeveerd. Extra budget voor zomeractiviteiten maakt het mogelijk voor organisaties om een extra stap voor de jongeren te zetten.

De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) is weer geactualiseerd. De periodieke actualisatie heeft geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting. In de toelichting is bovendien nieuwe jurisprudentie verwerkt. Daarnaast is sprake van een aantal inhoudelijke wijzigingen en zijn een tweetal nieuwe artikelen toegevoegd. Bij de actualisatie is gebruik gemaakt van wijzigingen in de model-APV, alsmede van de ledenbrieven van de VNG. Met de actualisatie is de APV weer up-to-date. Dit raadsstuk voorziet daarin. Later dit jaar zal nog een wijziging plaatsvinden waarbij de APV wordt aangepast voor wat betreft de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De raad wordt voorgesteld om het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat vast te stellen en een nader voorstel af te wachten voor het beschikbaar stellen van het  benodigde aanvullende krediet, dit na uitwerking van het voorliggende wegontwerp (inclusief de alsdan haalbaar gebleken aanvullende voorzieningen). Het resterende krediet voor het project Bereikbaar Stompwijk van € 1,85 mln. zal deels worden aangewend voor de begeleidingskosten voor planuitwerking.

Voorgesteld besluit

1. het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat vast te stellen (bijlage 1);
2. de aanvullende wensen op haalbaarheid nader te verkennen met de intentie om deze te betrekken bij de herinrichtingsopgave (conform de wensenkaart, bijlage 3);
3. het resterende krediet voor het project Bereikbaar Stompwijk van € 1,85 mln. deels aan te wenden voor de begeleidingskosten voor planuitwerking (voorbereiding en aanbesteding van het werk).

Een gedeelte van de kademuur bij de passantenhaven aan de Oude Haven en naast de Kerkbrug moet worden vervangen. Dit blijkt uit recent onderzoek. De raad wordt gevraagd hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit

1. Het beschikbaar stellen van een nieuw krediet Vervangen kademuur Oude Haven van € 860.000, met een afschrijvingstermijn van 60 jaar
2. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten van € 20.000 per jaar vanaf 2024 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023
3. Begrotingswijziging 21 vast te stellen