Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

Videoconference

dinsdag 21 september 2021

19:30 - 22:25
Locatie

Videoconference Pexip

Voorzitter
Dhr. A.H.M. Strous
Toelichting

De publieke en perstribune is gesloten.


Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 21 september 2021 om 12.00 uur.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2.b

  Indien van toepassing

 3. 3
  BESPREEKPUNTEN - 20:10
 4. 3.a

  Op 25 augustus 2020 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder” en de terinzagelegging daarvan voor de zienswijzenprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens vanaf vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 18 zienswijzen, welke zijn voorzien van een reactie.


  De verbeelding van het vast te stellen bestemmingsplan is twee keer toegevoegd, één keer volledig en één keer zonder de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' en gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1'. Reden hiervoor is dat de dubbelbestemming en de gebiedsaanduiding het lezen van de analoge kaart onmogelijk maakt. Dit probleem doet zich bij de digitale versie die na vaststelling gepubliceerd wordt niet voor.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De antwoorden op de vragen van de familie Hogervorst naar de raad te sturen.
  Een gesprek met mevrouw Hogervorst te hebben.
  Een onderzoek naar de warmtelink te doen.
  Het spuitzone onderzoek toe te lichten.
 5. 3.b

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De biodiversiteit mee te nemen bij de plannen.
  De feitelijke vragen van mevrouw Velù binnen drie dagen te beantwoorden.
  De variant van een tunnel naar alleen Overgoo mee te nemen bij de plannen
  Een verkeerskundig onderzoek uit te voeren alvorens te komen met een bestemmingsplanvoorstel.
  Richting de ontwikkelaar bij de grondverkoop mee te nemen de bouw voor het middensegment.
  Schriftelijk te reageren op de brief van mevrouw Vader.
 6. 3.c

  Het nieuwbouwplan bestaat uit het realiseren van 23 grondgebonden woningen/eengezinswoningen, 8 beneden-boven-woningen (t.b.v. sociale woningbouw) en 3 appartementen. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Met wethouder Kist in overleg te gaan op het vereveningsfonds en de hoogte van het bedrag dat een ontwikkelaar in het fonds moet storten.
 7. 3.d

  Het college stelt de raad voor de Hemelwater- en grondwaterverordening vast te stellen en de pilot afkoppelen voorzijde daken naar alle rioolvervangingsprojecten uit te rollen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan duurzaam en kostenefficiënt waterbeheer.


  In de verordening worden particuliere eigenaren in rioolvervangingsgebieden (projecten vanaf 2015) verplicht de regenpijpen aan de straatzijde en grondwaterlozingen af te koppelen van de afvalwaterriolering en aan te sluiten op de hemelwaterriolering. In geval van nieuwbouw in gebieden met regenwateroverlast stelt de gemeente eisen aan de waterberging. Het college stelt voor in de rioolvervangingsprojecten de benodigde werkzaamheden in opdracht van de gemeente te laten uitvoeren en te financieren vanuit de rioolheffing.

 8. 4
  HAMERSTUKKEN - 22:25
 9. 4.a

 10. 4.b

  De riolering in Prinsenhof Laagbouw is aan het eind van haar technische levensduur. Daarom is het noodzakelijk om groot onderhoud uit te voeren.


  Er is binnen het project geen geld beschikbaar om het vereiste kwaliteitsniveau (kwaliteitsniveau B) vanuit het Beheerkwaliteitsplan (BKP) te behalen na het groot onderhoud voor het deel dat buiten de rioolsleuf valt. Daarnaast is er geen geld om de wensen, die in het voortraject opgehaald zijn bij de bewoners (burgerparticipatie), te kunnen realiseren.
  Dit voorstel betreft de aanvraag van een extra investeringskrediet voor het project groot onderhoud Prinsenhof Laagbouw op deze twee onderdelen.

 11. 4.d

  Op dit moment bevat de Welstandsnota Leidschendam-Voorburg toetsingsgronden op basis van het oude bestemmingsplan Schakenbosch en de welstandsnota. Het projectgebied is grotendeels als welstandsvrij bestempeld. De gebouwen op het voormalige GGZ-zorgterrein zijn als zodanig bestempeld in de welstandsnota. Door de herontwikkeling van Schakenbosch als voormalig GGZ-zorgterrein naar een woongebied in een parkachtige omgeving is het wenselijk dat de kwaliteit van de ontwikkeling kan worden getoetst door de welstandscommissie aan de hand van een beeldkwaliteitsplan. Voor de toetsing van de aan te vragen omgevingsvergunningen is het behulpzaam, om de te realiseren kwaliteit van het gebied in zijn geheel te bewaken, wanneer er een beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld.