Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

Videoconference

dinsdag 29 juni 2021

19:30 - 23:40

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Mevrouw C.L.A.M. van der Gronde
Toelichting

De pers- en publieke tribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74 te Voorburg). Inwoners kunnen ook schriftelijk hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 – 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 29 juni 2021 om 12.00 uur.

Agendapunten

De ontsluiting van het parkeerterrein Venestraat is eerder in de raad aan de orde geweest (iBabs 1482). Bij deze eerdere behandeling zijn vragen gesteld over de wenselijkheid van ontsluiting via de Jagersstraat. Naar aanleiding van deze vragen is op 4 maart jl. aan de vertegenwoordigers van de fracties een technische toelichting gegeven op de achtergronden van het eerdere voorstel. De presentatie van de avond is bijgevoegd. Dit heeft vervolgens enkele varianten opgeleverd, waaruit nu een keuze moet worden gemaakt.

Het nieuwbouwproject “Leytsche Hof” omvat het oprichten van honderddrieënvijftig woningen met parkeervoorzieningen tussen de Oude Trambaan, Rijnlandstraat, Schoorlaan en Landscheidingstraat in Leidschendam. Het nieuwbouwproject bestaat uit . Onder de verhoogde binnentuin in het hart van het gesloten bouwblok bevinden zich de parkeervoorzieningen, de bergingen en de fietsenstallingen op maaiveld en de parkeerkelder. De in- en uitrit naar de parkeervoorzieningen en de trap naar de binnentuin zijn gelegen in de Rijnlandstraat. De hoofdentree's van de eengezinswoningen en appartementen bevinden zich aan de zijde van openbaar gebied.

Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Nu het plan niet in de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen meer is vereist, past is voor dit plan alsnog een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

De Groene woongemeente is één van de vier bouwstenen voor de omgevingsvisie. De basis voor de bouwsteen is het Kompas van de leefomgeving (januari 2019) en agendeert het onderwerp wonen. Daarmee vormen de bouwstenen de opmaat voor de op te stellen omgevingsvisie in 2022. In de omgevingsvisie vindt de gebiedsgerichte uitwerking met bewoners, ondernemers en organisaties plaats.

In het raadsvoorstel wordt de relatie tussen het beleidsmatigkader voor inzet van de bestemmingsreserve Mobiliteit van 19.7 miljoen euro en de bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid geschetst. Vooruitlopend op, maar wel passend in deze bouwsteen, zijn er op dit moment bij een viertal langer bestaande knelpunten op het gebied van mobiliteit, ontwikkelingen en kansen voor het oplossen hiervan, waarvoor besluitvorming nu gevraagd wordt.

Vanuit het Klimaatakkoord worden gemeenten geacht warmtetransitievisies en uitvoeringsplannen per wijk te maken. Daaraan vooraf gaat de lokale energiestrategie (LES): hoe wil de gemeente Leidschendam-Voorburg omgaan met de energietransitie in haar gemeente om zo haar bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Hoe Leidschendam-Voorburg aardgasvrij wordt staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). Deze wordt samen met de LES opgesteld, waarbij de LES het strategisch kader vormt. In de LES sluiten we aan op de Regionale Energiestrategie (RES) van de energieregio Rotterdam Den Haag en vertalen we de opgave naar onze gemeente.