Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

woensdag 17 mei 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Th.J. Visser
Start
woensdag 17 mei 2023 18:37
Eind
dinsdag 23 mei 2023 15:28
Toelichting

Vanwege een technische storing is er vanavond geen live uitzending. De opname wordt achteraf beschikbaar gesteld op de website van de gemeente.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

 2. 2
  BESPREEKPUNTEN
 3. 2.a

  De gemeente zet actief in op duurzaamheid om klimaatverandering te voorkomen en onze leefomgeving voor nu en in de toekomst prettig te houden voor mens, plant en dier. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022 is niet meer actueel. Daarom heeft het college een nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor de periode 2023-2026 opgesteld. In dit nieuwe programma staan activiteiten uit het vorige programma die doorgang vinden, ook zijn er nieuwe activiteiten beschreven. Het college zet in op intensivering en verbreding van de aanpak. Met de vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma 2023-2026 stelt de raad het kader vast voor de uitvoering van de aan het programma verbonden activiteiten op het gebied van duurzaamheid tot en met 2026. In de aanleiding van het raadsvoorstel nr. 3095 staan de redenen beschreven om het bestedingsplan reserve Duurzaamheid en Energietransitie te herzien.

  Voorgesteld besluit

  a) De 1e herziening van het bestedingsplan bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie vast te stellen
  b) Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 en de bijbehorende samenvatting vast te stellen
  c) Voor de jaren 2023 - 2026, achtereenvolgens de volgende extra bedragen van € 88.000, € 1,31 miljoen € -16.000 en € 184.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie om in diezelfde jaren bovenstaande budgetten in het Programma Volksgezondheid en milieu te vormen
  d) Begrotingswijziging nummer 9 voor 2023-2026 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Addendum over de milieuzones
  Duidelijker in beeld brengen welke energiebron er per wijk is.
  Een zo breed mogelijk pakket voor het duurzaamheidsmenu en de educatieve agenda.
  Groene daken (meeuwenoverlast) wordt meegenomen in de communicatie.
  Het maatregelenpakket voor lage inkomensgroepen zal grafisch beter zichtbaar gemaakt worden.
  Inventarisatie voor groene schoolpleinen
  Pakket uitwerken voor de aanpak ondersteuning van verenigingen.
 4. 2.b

  Projectontwikkelaar Borghese Real Estate B.V. wil op deellocatie 3A van het projectgebied Klein Plaspoelpolder 295 appartementen bouwen. Omdat de beoogde herontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Op 7 juli 2020 heeft de raad voor deze ontwikkeling de coördinatieregeling van toepassing verklaard. Behalve het bestemmingsplan maken ook het voor de herontwikkeling benodigde besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de omgevingsvergunning deel uit van de coördinatieregeling. In de vergadering van 23 augustus 2022 heeft het college ingestemd met de benodigde ontwerpbesluiten, te weten het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en de terinzagelegging daarvan voor de zienswijzenprocedure. Van vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022 hebben de ontwerpbesluiten in het kader van de coördinatieregeling gelijktijdig ter inzage gelegen en kon iedereen zienswijzen indienen. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen. In de zienswijzennota zijn deze zienswijzen voorzien van een inhoudelijke reactie met de daarbij behorende conclusie en gevolgen voor het bestemmingsplan. De zienswijzennota maakt deel uit van het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan “KPP Oosteinde 208 Voorburg”, alsmede het besluit van het college tot verlening van de omgevingsvergunning.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De Zienswijzennota / Nota van wijzigingen 'Bestemmingsplan KPP Oosteinde 208 Voorburg / omgevingsvergunning KPP deellocatie 3A’ vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen
  2. Het bestemmingsplan ‘KPP Oosteinde 208 Voorburg’ met ID-nummer NL.IMRO.1916.Oosteinde208-VG01’ gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen
  3. Voor de in het bestemmingsplan ‘KPP Oosteinde 208 Voorburg’ begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bevorderen dat Amvest kan aansluiten op Woonnet.
 5. 2.c

  De vigerende Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 vervalt van rechtswege op 1 juli 2023. De raad is bevoegd om een nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen indien dat noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte. In een (regionale) schaarste onderbouwing is deze noodzaak aangetoond.
  Het vaststellen van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg (hierna: de verordening) moet vóór 1 juli 2023 plaatsvinden. De voorbereiding van de nieuwe verordening is door het college gedaan.
  Op 28 februari 2023 heeft het college ingestemd met de ontwerp verordening en deze voor inspraak vrijgegeven. Met dit voorstel wordt de raad de definitieve verordening inclusief het inspraakverslag ter vaststelling voorgelegd. De datum van inwerkingtreding van de verordening ná bekendmaking is 1 juli 2023.

  Voorgesteld besluit

  a. de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2023 inclusief het Inspraakverslag ontwerp Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2023, vast te stellen;
  b. de Verordening tot Tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De volgende keer wordt een was-wordt-lijst aan een nieuwe verordening toegevoegd
  Overzicht van de doelgroepen sturen
 6. 2.d

  Op 16 maart 2023 heeft het college schriftelijke vragen ex artikel 32 van het Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg 2021 van de VVD-fractie ontvangen.
  Op 21 maart 2023 heeft het college aanvullende schriftelijke vragen ex artikel 32 van het Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg 2021 van de CDA-fractie ontvangen.
  Omdat de vragen van het CDA aanvullend zijn op de vragen van de VVD worden beide sets met bijgaande raadsbrief beantwoord.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informeren over voortgang vergunninganvraag SKG-slibdepot
 7. 2.e

  Voorgesteld besluit

  1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 en verder van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunning(en) en het besluit hogere waarden voor de vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen aan de Venestraat/Nieuwstraat in Leidschendam (project ‘De Bres’). De coördinatieregeling heeft betrekking op de volgende besluiten:
  a. de omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  b. het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluidhinder op grond van de Wet milieubeheer;
  c. alle overige voor het project ‘De Bres’ benodigde besluiten en activiteiten, waarvan het college het ter bevordering en het welslagen van de coördinatieregeling nodig acht deze onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking.


  2. Het “Basis ruimtelijk kader De Bres” vast te stellen.


  3. Op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht het project “De Bres” aan te wijzen als bouwplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is voor aanvragen om omgevingsvergunning(en), wanneer die aanvragen in overeenstemming zijn met het “Basis ruimtelijk kader De Bres”.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kwalitatiever groen aan plan de Bres toevoegen
 8. 3
  HAMERSTUKKEN
 9. 3.a