Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

dinsdag 20 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Th.J. Visser
Toelichting

De agenda’s van de commissie Omgeving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. 1.b
  Spreekrecht inwoners
 3. 2
  BESPREEKPUNTEN
 4. 2.a

  In november 2021 is de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid door de gemeenteraad vastgesteld. Het college heeft toen toegezegd het Uitvoeringsprogramma van het huidige Verkeers- en vervoersplan te actualiseren en een overzicht te maken van de meest urgente verkeersprojecten en vervolgens ter informatie aan de raad toe te sturen (toezegging 833).
  Deze actualisatie is nu gereed en wordt ter vaststelling aan het college en ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. Het bijbehorende Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2023, met daarin een financieel voorstel voor enkele nieuwe fietsprojecten, wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  a. Het Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2023 vast te stellen, met daarin de volgende nieuwe projecten: 
   1. Fietsstraat Parnashofweg 
   2. Fietsstraat ventweg Vlietweg 
   3. Fietsstraat Nicolaas Beetslaan 
   4. Asfalteren tegelfietspaden 

  b. Twee kredieten beschikbaar te stellen, te weten om 

   1. de Parnashofweg als fietsstraat in te richten (€ 767.000) en 
   2. voor het asfalteren van tegelfietspaden (€ 300.000).

 5. 2.b

  Vaststelling van het bestemmingsplan Vlietvoorde Weide met beantwoording ingediende zienswijzen en besluit hogere grenswaarde.

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan “Vlietvoorde Weide” met ID-nummer NL.IMRO.1916.VlietvoordeWeide-VG01 gewijzigd vast te stellen; 
  2. de “Zienswijzennota / Nota van wijzigingen bestemmingsplan Vlietvoorde Weide” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp en enkele wijzigingen in het plan; 
  3. Voor de in het bestemmingsplan “Vlietvoorde Weide” begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen.

 6. 2.c

  Vaststelling van het bestemmingsplan Vlietvoorde West met beantwoording van de ingediende zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan “Vlietvoorde West” met ID-nummer NL.IMRO.1916.VlietvoordeWest-VG01 gewijzigd vast te stellen; 
  2. de “Zienswijzennota / Nota van wijzigingen bestemmingsplan Vlietvoorde West” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp en enkele wijzigingen in het plan; 
  3. Voor de in het bestemmingsplan “Vlietvoorde West” begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen.

 7. 2.d

  Vaststelling van het bestemmingsplan Noorthey met beantwoording van de ingediende zienswijzen en het besluit hogere grenswaarden.

  Voorgesteld besluit

  a. het bestemmingsplan “Noorthey” (ID-nummer: NL.IMRO.1916. Noorthey-VG01) gewijzigd vast te stellen; 
  b. de “Zienswijzennota / Nota van wijzigingen bestemmingsplan “Noorthey” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp en enkele wijzigingen in het plan; 
  c. Voor de in het bestemmingsplan “Noorthey” begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen.

 8. 2.e

  De opdracht om nieuw omgevingskwaliteitsbeleid op te stellen komt voort uit de naderende Omgevingswet.
  De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de gemeente een gemeentelijke adviescommissie instellen. De taak van deze adviescommissie is het uitbrengen van advies over vergunningaanvragen met betrekking tot rijksmonumenten (uitgezonderd archeologische rijksmonumenten, artikel 17.9 van de Omgevingswet) en over een aanvraag om een omgevingsvergunning indien de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders daartoe aanleiding ziet. Bij vaststelling van de gemeentelijke verordening dienen beide bestuursorganen (binnen de grenzen van de Omgevingswet) gezamenlijk keuzes te maken over de activiteiten waarvoor advies van de commissie noodzakelijk is. De verordening bevat ook richtlijnen op welke wijze de adviezen tot stand komen. De verordening bevat ten slotte ook bepalingen over de
  benoeming en ontslag van de commissieleden.
  Het college heeft voorafgaand aan de vaststelling van de Verordening inspraakmogelijkheden geboden conform de gemeentelijke inspraakverordening. De ontwerp Verordening heeft voor een periode van 4 weken ter inzage gelegen, er zijn géén reacties binnengekomen. De Verordening wordt dan ook ongewijzigd ter vaststelling aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  De Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vast te stellen

 9. 3
  HAMERSTUKKEN
 10. 3.a
  Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
 11. 3.b

  Voor de nieuwbouw van het Sint-Maartenscollege is er een massastudie opgesteld die in maart 2023 is afgerond met een zogenaamde bouwenvelop, waarbinnen de nieuwbouw op eigen terrein gerealiseerd kan worden. De bouwenvelop omvat de ruimtelijke spelregels, waarbinnen het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Ook is er op basis van de bouwenvelop een (indicatieve) raming opgesteld van de te verwachten investeringskosten.

  Met de vaststelling van dit Ruimtelijk Kader kan de definitiefase voor het Sint-Maartenscollege worden afgerond en kan Spinoza op basis van hun PvE en het Ruimtelijk Kader van de gemeente een ontwerpteam (architect en adviseurs) gaan selecteren.

  Voorgesteld besluit

  a. Het Ruimtelijk Kader voor de nieuwbouw van het Sint-Maartenscollege vast te stellen; 
  b. De incidentele kosten voor tijdelijke huisvesting van €2,5 miljoen te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027; 
  c. De effecten van de sloop van het oude gebouw op de kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027, bestaande uit een eenmalige afschrijvingslast van € 2,5 miljoen en het vervallen van circa € 80.000 aan jaarlijkse kapitaallasten.