Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

Let op: de vergadering is op MAANDAG 27 juni 2022

maandag 27 juni 2022

19:30 - 23:31

Locatie
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter
Mw. S.R. Paltansing
Toelichting

De agenda’s van de commissie Omgeving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Agendapunten

Afwijkingsprocedure voor het oprichten van zestien appartementen aan de Parkweg 127 in Voorburg. De raad heeft op 25 januari 2022 de benodigde ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp vvgb als definitief kan worden beschouwd.

In de periode van terinzagelegging, van 3 februari 2022 t/m woensdag 16 maart 2022, zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld, maar hebben geen aanleiding gegeven om het plan aan te laten passen of geen medewerking aan het voorgestelde plan te verlenen. Nu er tijdens de ter inzage termijn zienswijzen zijn ontvangen, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Met bijgaand raadsvoorstel vraagt het college de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentekantoor aan de Herenstraat / Raadhuisstraat (in de verkoop met de projectnaam Herentuyn) is een verklaring van geen bezwaar benodigd: de aanvraag voor de omgevingsvergunning wijkt af van het vigerende bestemmingsplan. In de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst die de gemeente met Waaijer Projectontwikkeling heeft gesloten, is een passende nieuwe bestemming als inspanningsverplichting voor de gemeente overeengekomen. Dat is ook een voorwaarde voor verkoop van het gemeentelijk eigendom. De raad is bij de besluitvorming over de overeenkomst in 2018 gewezen op haar zelfstandige bevoegdheid te besluiten over de planologische procedure. Met als basis een goede ruimtelijke onderbouwing voor een plan dat in lijn ligt met het eerder door de raad vastgestelde ontwerp, stelt het college nu voor de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook besluit het college over het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden dat eveneens nodig is voor realisatie van het plan.
Aangezien de planvorming eerder in de raad positief is beoordeeld en de initiatiefnemer vooraf ook veel met de omwonenden heeft overlegd, stelt het college aan de raad voor de besluitvorming op eventuele zienswijzen te delegeren aan het college.

Voorgesteld besluit

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het herontwikkelen van een deel van het voormalig gemeentehuis en de bestaande supermarkt Hoogvliet tot zesendertig woningen en een nieuwe commerciële ruimte voor supermarkt Hoogvliet, inclusief parkeervoorzieningen (parkeerkelder), in- en uitrit, bijbehorende bouwwerken, bouwwerken, geen bouwwerk zijnde en aanlegwerkzaamheden dan wel gebruik, op de percelen kadastraal bekend gemeente Voorburg,
sectie E , nummers 3913, 8459, 8530 (ged.), 9050, 9140, 9638, 9640, 9729, 9730 en 9837 (ged.), plaatselijk gemerkt Herenstraat 40, 42, 44, 46, 48, Vlietstraat 2, 2A en 6 en Raadhuisstraat 47A in Voorburg;

2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien blijkt dat tegen dit besluit al dan niet zienswijzen zijn ingediend en de besluitvorming op deze zienswijzen aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren.

Jaarlijks wordt het investeringsprogramma (IVP) voor riolering en water aangepast aan de gewijzigde inzichten en ontwikkelingen. Het betreft de projecten Rioolvervanging Prinsenhof Laag, Rioolvervanging Ridder Snouckaertlaan en Rioolvervanging Dr. van Noortstraat.

Voorgesteld besluit

1. Het bestaande krediet Riolering Prinsenhof Laag met € 1.221.000 te verhogen en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2025 met dekking door:
a. € 384.000 over te hevelen vanuit het krediet rioolvervanging Strabolaan:
b. een extra investering van € 837.000 in verband met prijsindexatie.
2. Een nieuw krediet Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag beschikbaar te stellen er hoogte van € 849.000 met dekking door:
a. een subsidie van € 241.319;
b. € 449.000 over te hevelen van de kredieten volgens bijlage 1;
c. een extra investering van € 158.681.
3. De verhoging van het bestaande krediet Rioolvervanging Ridder Snouckaertlaan met € 300.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2024 met dekking door overheveling van hetzelfde bedrag uit het project rioolvervanging Strabolaan.
4. De verhoging van het bestaande krediet Rioolvervanging Doctor van Noortstraat met € 1.500.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2023.
5. De extra kapitaallasten uit de kredietmutaties van € 47.000 per jaar vanaf 2025 en € 31.000 vanaf 2026 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026.
6. Begrotingswijziging nummer 20 (2022) vast te stellen.

De raad wordt voorgesteld om het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat vast te stellen en een nader voorstel af te wachten voor het beschikbaar stellen van het  benodigde aanvullende krediet, dit na uitwerking van het voorliggende wegontwerp (inclusief de alsdan haalbaar gebleken aanvullende voorzieningen). Het resterende krediet voor het project Bereikbaar Stompwijk van € 1,85 miljoen zal deels worden aangewend voor de begeleidingskosten voor planuitwerking.

Voorgesteld besluit

1. het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat vast te stellen (bijlage 1);
2. de aanvullende wensen op haalbaarheid nader te verkennen met de intentie om deze te betrekken bij de herinrichtingsopgave (conform de wensenkaart, bijlage 3);
3. het resterende krediet voor het project Bereikbaar Stompwijk van € 1,85 mln. deels aan te wenden voor de begeleidingskosten voor planuitwerking (voorbereiding en aanbesteding van het werk).