Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Voortzetting vergadering d.d. 9 juni 2020

woensdag 10 juni 2020

19:30 - 23:00

Locatie:
Videoconference Pexip
Voorzitter:
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting:

Dit betreft de voortzetting van de raadsvergadering d.d. 9 juni 2020 welke is geschorst na agendapunt 4.e(.1). Als u het videoverslag van de agendapunten 1 t/m 4.e.1 wilt zien dient u te gaan naar:

https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/cefba281-89a4-466a-8824-ab1ddb4e9cbe

De publieke- en perstribune zijn tijdens deze vergadering vanwege de Coronamaatregelen gesloten.

Uitzending

Agendapunten

Bijlagen
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie CDA GBLV bescherming kwetsbare groepen in Corona.
Toezeggingen
Onderwerp
Gesprek inzake Corona tussen raad en college.
Moties
Onderwerp
Aangehouden motie CDA GBLV economisch aanvalsplan corona-crisis.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie GBLV bevoorschotting ondersteuningsregelingen coronacrisis.
Toezeggingen
Onderwerp
Situatie in Damcentrum en de aanpalende projecten.

Actualisatie van het Treasurystatuut inclusief een nadere beleidsregel voor het verstrekken van gemeentegaranties en leningen

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Unaniem aangenomen amendement D66 CDA GBLV VVD begrenzing te verstrekken garanties door het college ID 134
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement D66 verstrekken leningen via fonds ID 132
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement D66 Treasurystatuut 2020 leningen aan decentrale overheden ID 131
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Unaniem aangenomen amendement GBLV D66 Treasury Statuut Westvliet ID 136
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement GBLV D66 Treasury statuut geen extra formatie.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie garantstelling maatschappelijke organisaties.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie VVD D66 CDA verantwoording nieuwe garantstellingen

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Het is daarom belangrijk dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden betrokken worden bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. In de participatieaanpak omgevingsvisie gemeente Leidschendam-Voorburg staat welke uitgangspunten de gemeente hierbij hanteert, hoe de gemeente dat wil bereiken, met wie en wanneer.

Resultaat stemming

Het college legt de visie en uitgangspunten voor de lokale energiestrategie voor aan de raad. De raad moet de uitgangspunten vaststellen zodat daarna de Lokale Energiestrategie (LES) kan worden opgesteld.
De uitgangspuntennotitie biedt een basis voor het gemeentelijke standpunt inzake de Regionale Energiestrategie (RES). In mei/juni 2020 zal het college naar verwachting de concept Regionale Energiestrategie voor instemming naar de raad sturen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement VVD GBLV geen windturbines ID 130
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement CDA voorwaarden participatie windmolens.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement D66 Hernieuwbare energie buiten gemeentegrenzen
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 VVD inzake verkenning alternatieven
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie GBLV VVD Creatieve energieoplossingen
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie CDA meerjarige voortzetting subsidie energiebesparing woningbezitters
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 VVD participatie energietransitie

Op 9 april jl. heeft het bestuur van Avalex ingestemd met de ontwerpbegroting 2021. Op basis van deze ontwerpbegroting heeft het college een zienswijze voor de raad voorbereid, welke aan de raad zal worden voorgelegd.
Ook is het bestuur op 9 april jl. akkoord gegaan met de voorgestelde wijziging van de GR Avalex. Op basis van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (Wgr) kan het college alleen dan instemmen met een wijziging van de GR nadat de raad hier toestemming voor heeft gegeven.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 CDA GroenLinks VVD GBLV CU SGP PvdA Geluidshinder en fijnstof verbreding A4