Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 4 juni 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
M.W. Vroom

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2
  Vaststellen agenda en spreektijden - 19:35
 3. 3

  Vanwege het afscheid van mevrouw Stehouwer als gemeentelijke ombudsman moet de raad een nieuwe ombudsman benoemen. Het voorstel aan de raad is om mevrouw Van Eck te benoemen als de nieuwe gemeentelijke ombudsman. De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten die gaan over de gemeentelijke organisatie.

 4. 4

  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot 12:00 uur, op de dag van de vergadering.

 5. 5

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
 6. 6

  Stemming

  Onderwerp
  Overzicht Lijst van Ingekomen Stukken
 7. 6
  Raadsvoorstel: Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken en schriftelijke vragen - 20:00
 8. 7
  Vragenuur, indien van toepassing - 20:00
 9. 8
  Hamerstukken - 20:15
 10. 8.1

 11. 8.2

  De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. De wijzigingen hebben geleid tot een aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014. Het betreft een beleidsarme wijziging, de raad heeft zodoende geen zienswijze op de wijzigingen ingediend. De aanpassing dient uiterlijk 1 juli 2024 in werking te treden. Hiervoor zal zowel de burgemeester, het college en de raad moeten instemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke regeling. Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het concept raadsvoorstel, zijnde het wijzigingsbesluit. Ook wordt aan het college en aan de burgemeester gevraagd onder voorbehoud van toestemming van raad in te stemmen met het wijzigingsbesluit. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigingsbesluit en toestemming te verlenen aan de burgemeester en het college om in te stemmen met het wijzigingsbesluit.

 12. 8.3

  Om een goed overwogen besluit voor te leggen aan de raad zijn de mogelijke varianten van rolneming in opdracht van het college onderzocht, voor het beoogde warmtenet in de Heuvel/Amstelwijk, aan de hand van voor de gemeente belangrijke criteria. Hierbij is het voor de gemeente bijvoorbeeld belangrijk of zij regie heeft op het eindresultaat en hoe groot de kans is dat de realisatie van het warmtenet vertraging oploopt. Door de raad deze zomer een richtinggevend besluit voor te leggen over de rol van de gemeente in het warmtenet kunnen de twee meest kansrijke rolnemingsmodellen met de beoogde partijen verder verkend worden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verkennen van de twee meest kansrijke rolnemingsmodellen (4 A en 4 F) voor het realiseren van een publiek warmtenet samen met de voorgestelde samenwerkingspartners uit de studie van Fakton, binnen de initiële projectscope van de proeftuin aardgasvrije wijk met dossiernummer PAW21031.

 13. 9
  10-Minutendebatten, indien van toepassing - 20:15
 14. 10
  Bespreekpunten - 20:15
 15. 10.1

  GroenLinks overweegt een amendement over de betekenis van de sociale basis.


  In 2023 is zijn de subsidietafels geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat de subsidietafels niet bijdragen aan de beoogde effectievere en efficiëntere sturing op de uitvoering van activiteiten. Daarmee worden ook de doelen uit het Sociaal Kompas onvoldoende gerealiseerd. Daarom heeft het college besloten een nieuwe subsidiesystematiek te ontwikkelen. 1 van de stappen die daarbij wordt gezet, is het aanpassen van de Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg 2019. Conform de Participatieverordening Leidschendam-Voorburg 2023 is een startnotitie opgesteld om de gemeenteraad hier op voorhand in mee te nemen. Daarbij wordt ook gelijk een voorstel met betrekking tot de inspraakprocedure voor de nieuwe verordening.

 16. 11
  Sluiting - 21:15