Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

LET OP: De vergadering is op woensdag 29 juni 2022.

woensdag 29 juni 2022

19:30 - 23:15

Locatie
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter
Dhr. J. Brokke
Toelichting

De agenda’s van de commissie Samenleving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Agendapunten

De werkgroep huisvesting raad heeft voorgesteld om de raadsbrief te agenderen voor bespreking in de commissie. Verzoek om overheveling naar de bespreekpunten is ontvangen van de heer Hartsinck (GBLV), de heer Jorissen (D66), de heer Wilschut (CU) en de heer Visser (CDA).

De raadswerkgroep Huisvesting raad biedt de raad het rapport met de vervolgonderzoeken voor de huisvesting van de raad aan (bijlage 1). Naast het rapport ontvangt de raad een notitie scenariostudies (bijlage 2) en een overzicht met indicaties voor de kosten (bijlage 3). De raad kan op basis van het rapport en de bijlagen het college de opdracht geven om een scenario verder uit te werken en voor besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De fracties kunnen de raadsbrief bespreken en input geven voor het re-integratie en participatiebeleid 2023-2027.

Het huidige re-integratie en participatiebeleid loopt in 2022 ten einde. In voorbereiding op nieuw beleid is een raadsbrief opgesteld. Het college informeert de raad middels deze raadsbrief over de evaluatie en ontwikkelingen van het huidige re-integratie en participatiebeleid. Daarbij worden vraagstukken geschetst in de loop naar het opstellen van het nieuwe re-integratie en participatiebeleid.

M.b.t. het punt van een raadswerkgroep. De Verordening op de organisatie van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2019 biedt de raad de mogelijkheid om een werkgroep in te stellen. De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van de werkgroep wordt bij raadsbesluit geregeld. Het initiatief hiertoe ligt bij de raad.

De fracties PvdA (mevrouw Kok) en GBLV (de heer Hartsinck) hebben verzocht om agendering van de raadsbrief voor bespreking in de commissie. De fracties zijn benieuwd naar het verloop van de aanvragen van de eenmalige toeslag, of er als gevolg hiervan nieuwe doelgroepen met risico op (energie)armoede in beeld komen, en wat het College voornemens is met deze ervaringen te doen.
In dat verband is ook verzocht om de raadsbrief met de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake de gevolgen van hoge inflatie toe te voegen aan het agendapunt.

De fracties CDA en VVD hebben verzocht om overheveling van dit hamerstuk naar de bespreekpunten. De fracties overwegen een amendement om de APV aan te scherpen op het punt van verboden wapenbezit n.a.v. berichtgeving over messen in Leidschendam Noord.

De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) is weer geactualiseerd. De periodieke actualisatie heeft geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting. In de toelichting is bovendien nieuwe jurisprudentie verwerkt. Daarnaast is sprake van een aantal inhoudelijke wijzigingen en zijn een tweetal nieuwe artikelen toegevoegd. Bij de actualisatie is gebruik gemaakt van wijzigingen in de model-APV, alsmede van de ledenbrieven van de VNG. Met de actualisatie is de APV weer up-to-date. Dit raadsstuk voorziet daarin. Later dit jaar zal nog een wijziging plaatsvinden waarbij de APV wordt aangepast voor wat betreft de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het college heeft verzocht dit raadsvoorstel toe te voegen aan de agenda voor de Commissie Samenleving van 27 juni a.s. (en besluitvorming in de raad van 5 juli a.s.) gelet op het spoedeisend karakter.
Die spoedeisendheid is erin gelegen dat er twee artikelen zijn toegevoegd aan de APV die tegemoet komen aan de wens van inwoners, en relevant zijn om vastgesteld te worden vóór het najaar, in verband met het voorkomen van overlast en ongedierte (o.a. voor het tegengaan van hinder van overlast door ratten en meeuwen).