Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De Rekenkamer WVOLV onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De aanbevelingen op basis van onderzoeken presenteert de Rekenkamer aan de gemeenteraad die vervolgens besluit wat er met de aanbevelingen wordt gedaan.

Openbare optredens van de burgemeester en de wethouders worden toegevoegd aan “Activiteitenkalender B&W”. Deze openbare optredens zijn onder voorbehoud gepubliceerd. Controleer altijd kort van tevoren de data en tijden op eventuele aanpassingen.

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een concept raadsbesluit, verordening, plan en/of beleidsnota dat door het college van B&W is voorgesteld en ter vaststelling bij de gemeenteraad ligt.

Elke week neemt het college van burgemeester & wethouders (B&W) allerlei besluiten. Deze besluiten worden genomen tijdens de wekelijkse vergaderingen van het college. De samenvattingen van de vergaderingen en de genomen besluiten worden verwerkt in de besluitenlijsten. De onderliggende documenten zijn opgenomen in het onderdeel Collegebesluiten.

Van elke openbare raads- en commissievergadering worden videopnamen gemaakt. Deze opnamen zijn te vinden op de agenda’s van de vergaderingen. Naast deze videopnamen wordt van elke vergadering een besluitenlijst gemaakt. In deze besluitenlijsten worden onder andere opgenomen wie het woord hebben gevoerd, welke besluiten zijn genomen en wat het resultaat is van de stemmingen over moties en amendementen.

De burgemeester kan in sommige gevallen zelfstandig een besluit nemen. In dit overzicht zijn deze burgemeestersbesluiten opgenomen.

In dit overzicht zijn de collegevoorstellen en de daarop genomen besluiten door het college van B en W opgenomen.

In dit overzicht wordt op vrijdag de conceptagenda opgenomen van de vergadering van het college van B en W van de daaropvolgende dinsdag.

Gemeenteraadsleden en raadscommissieleden kunnen feitelijke vragen stellen. Door een feitelijke vraag te stellen beoogt de vragensteller informatie te verkrijgen ter verduidelijking van een raadsbrief of raadsvoorstel. Het kan ook gaan om informatie over een bepaalde situatie in de gemeente. Een feitelijke vraag heeft geen betrekking op de politieke keuzen die het college van B&W heeft gemaakt. Het antwoord op feitelijke vragen kan aanleiding geven tot het stellen van schriftelijke vragen. Het college van B&W moet de vragen binnen 3 werkdagen beantwoorden.

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring van de gemeenteraad waarmee een oordeel, wens of verzoek aan het college van B&W of de gemeenteraad wordt uitgesproken. Dit betreft niet een wijziging van een (concept) raadsbesluit maar een uitspraak over een onderwerp dat wordt besproken om het college uiteindelijk op te dragen iets te doen of juist iets niet te doen.

Gemeenteraadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. Een schriftelijke vraag betreft een vraag over een politieke aangelegenheid. Door de politieke lading verschilt de vraag van een feitelijke en/of technische vraag. Het college van B&W moet de vragen binnen 30 dagen beantwoorden.

In vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kunnen door individuele leden van het college van B&W mondelinge toezeggingen worden gedaan naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen om een inspanningsverplichting door het college van B&W of zijn gedaan in het kader van een besluit en worden daarom geregistreerd.